What We Do After the Revolution 2016

These paintings are of friends who have all rebelled in some way against the social norms they were encouraged to embrace during their formative Czech, German, American, Iranian, English, Italian, Northern Irish and Australian educations.

The 'Revolution' in the title of this series refers to the personal revolution of discovering one's place inside or outside of the society into which one appears.

The protagonists are depicted in settings which do not typically reflect their individual artistic talents.

Co děláme po revoluci 2016

Na těchto obrazech jsou moji přátelé, kteří se nějakým způsobem vzbouřili proti společenským normám, k jejichž přijmutí byli vedeni a jimiž byli formováni v rámci českého, německého, amerického, iránského, britského, italského a australského vzdělávacího systému.

Slovo „Revoluce“ v názvu této série se vztahuje k osobní revoluci objevování svého místa uvnitř nebo vně společnosti, jejíž jsme součástí.

Protagonisté jsou zobrazeni v prostředí, které nereprezentuje jejich jednotlivá umělecká nadání.